TỰ TỈNH

Từ Mi Vân

 

Người ta, tối đến, trước khi đi ngủ thử kiểm xét xem trong một ngày:

 

-              Ăn ở với cha mẹ đã hết lòng chưa?

-              Đối đãi với kẻ dưới đã hay thể tất chưa?

-              Xử với anh em đã hay thỏa thuận chưa?

-              Đối với vợ hoặc chồng, con, đã hay yêu quí chưa?

-              Chơi với bạn bè đã hay tránh kẻ dỡ, gần người hiền chưa?

-              Nói ra câu gì, đã hay không thẹn với lưong tâm chưa?

-              Làm công việc gì, đã hay không trái với công lý chưa?

-              Đãi người ngoài đã hay không thất lễ chưa?

 

Hết thảy việc gì, việc gì cũng nghĩ để xử cho chu đáo, ngõ hầu mới xứng đáng làm người mà không xấu hổ.