THƯƠNG MẸ GIÀ YẾU

Thuyết Uyển

 

Hàn Bá Du ở với mẹ rất là có hiếu. Những khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn; một  hôm Bá Du phải đòn, khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi:

-         Mọi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dai như thế?

Bá Du thưa:

-         Mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con, con thấy không đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ, con thương mẹ mà con khóc.

Ôi! Con ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc, khổ sở, cũng không dám oán. Như Bá Du trong truyện này, không những không oán mẹ lại còn thương mẹ già yếu, tình con yêu mẹ thế mới thật là thắm thiết.