THƯ VIẾT CHO BẠN

Tiền Hạc Than

 

Trong thiên hạ có hai cái khó: lên giời khó mà cầu cậy, nhờ vả người càng khó hơn.

 

Trong thiên hạ có hai cái đắng: hoàng liên đắng, mà nghèo kiết khốn cùng càng đắng hơn.

 

Nhân gian có hai cái mỏng: giá mùa xuân mỏng mà thói đời mỏng hơn.

 

Nhân gian có hai cái hiểm: núi sông hiểm mà lòng người càng hiểm hơn.

 

Biết được cái khổ, chịu được cái đắng, quen được cái mỏng, dò được cái hiểm mới có thể ở đời được.