TÍNH NGƯỜI AI CŨNG THIỆN

Phục Nguyên Tử

 

Mặt giăng soi xuống muôn mặt sông, sông nào cũng có bóng sáng mặt giăng. Giời sinh ra mọi người, người nào cũng có tính của giời.

 

Bóng thì chẳng đâu là không sáng, tính thì chẳng ai là không lành. Vậy mà cũng có chỗ sáng, chỗ không sáng là nước có chỗ trong, chỗ đục khác nhau, cũng có người thiện, người bất thiện, là vi khí bẩm có người thuần, người tạp khác nhau. Nếu nước mà làm cho trong trẻo, thì giăng soi vào, nước nào cũng sáng; người có công rèn giũa biến hỏa khí chất thì tính người nào cũng lành.