NGƯỜI CON CÓ HIẾU

Gia Ngữ

 

          Thầy Tử Lộ vào hầu Khổng Tử, nói rằng:

          “Đội nặng đường xa, th́ tiện đâu nghỉ đấy, không đợi chọn chỗ rồi mới nghỉ. Nhà nghèo, cha mẹ già, th́ con làm nên thế nào, hay thế ấy không đợi có quyền cao chức trọng mới chịu làm. Ngày trước Do này, lúc song thân c̣n cơm thường dưa muối, đưởng xa trăm dặm phải đội gạo để nuôi song thân. Lúc song thân mất, làm quan ở nước Sở, xe ngựa hàng trăm, lương bổng hàng vạn, ăn những miếng ngon, mặc những của tốt, mỗi khi nhớ đến song thân lại muốn dưa muối, đội gạo để nuôi người như trước, th́ không sao được nữa! Cha mẹ tuổi già như bóng qua cửa sổ. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, con muốn nuôi, mà cha mẹ không c̣n sống.

          Khổng Tử nói: “Do nhà ngươi phụng sự song thân như thế rất là phải. Lúc người c̣n, th́ hết ḷng phụng dưỡng, lúc người mất th́ hết ḷng thương tiếc.