HỌC TR̉ BIẾT HỌC

Thuyết Uyển

 

          Công Minh Tuyên đến học thầy Tăng Tử. Ở nhà thầy đă ba năm mà không mấy khi đọc sách.

          Thầy Tăng Tử hỏi: “Ngươi đến đây học đă ba năm nay, ta xem ư ngươi không mấy khi học tập sách vở như các anh em, là tại làm sao?”

          Công Minh Tuyên nói: “Thưa thầy, con vẫn học. Con thấy thầy ở trong nhà, trước mặt song thân lúc nào cũng hiếu thuận ḥa nhă, cho đến giống vật như chó, mèo, thầy cũng không quở mắng bao giờ; thầy ứng tiếp bạn bè cung kính ung dung, rất có lễ độ, kẻ dở người hay, ai nấy đều khâm phục; thầy ở triều đ́nh, đối với kẻ dưới bề ngoài rất là nghiêm trọng, mà trong bụng rất là nhân từ, không có ư hại ai bao giờ cả. Ba điều ấy con lấy làm vui ḷng mà măi làm chưa được. Con đâu dám không học mà cứ ở cửa nhà thầy.”

          Thầy Tăng Tử nghe đoạn, tạ lại Công Minh Tuyên và nói rằng: “Ta nay không bằng nhà ngươi.”