BA ĐIỀU KHÓ HỌC

Thuyết Uyển

 

Thầy Tăng Tử nói với Khổng Tử:

Tôi biết thầy có ba điều, tôi học mãi mà chưa làm được. Thầy:

1.     -  Thấy người ta có được một điều phải mà quên cả trăm điều trái của người ta, thế là thầy dễ tính.

2.     -  Thấy người ta có điều gì phải, thì vui vẻ như là mình có, thế là thầy không ghen tị.

3.     -  Nghe thấy điều gì phải, nhất quyết làm, rồi sau mới nói, thế là thầy chịu khó thực hành.

Thầy là người dễ tính, là người không ghen tị, là người chịu khó, tôi học mãi ba điều ấy của thầy mà chưa có thể làm được.