QUỐC CA VIỆT NAM

Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi.

Đồng ḷng cùng đi, hy sinh tiếc ǵ thân sống.

V́ tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên.

Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.

Dầu cho thây phơi trên gươm giáo.

Thù nước lấy máu đào đem báo.

Ṇi giống lúc biến phải cần giải nguy.

Người công dân luôn vững bền tâm chí.

Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi.

Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.

Công dân ơi! mau hiến thân dưới cờ.

Công dân ơi! mau làm cho cơi bờ.

Thoát cơn tàn phá, vẽ vang đời sống.

Xứng danh ngh́n năm Gịng giống Lạc Hồng