**** Lien Doan Viet Nu Code of Conduct ****

 

Interest Project Link

Girl Scouts of Northern California

Girl Scouts of the USA

WAGGGS

WOS

Hoi Dong HDVN

Hoi Dong HDVN - SJ

Luật và Lời Hứa Hướng Đạo

Quốc Ca Việt Nam

Bài Ca Hướng Đạo

Liên Đoàn Việt Nữ Hành Khúc (our LD's song)

Bách Hợp Cài Áo song

Junior Girl Scout Uniforms, Books and Items Lists

Cadette Girl Scout Uniforms, Books and Items Lists

Senior Girl Scout Uniforms, Books and Items Lists

Phương Pháp Hàng Đội Tự Trị

Council Store

Bronze Award

Silver Award

Gold Award

Girl Scouts Cookies

Leader Online Training